Inloggning

INLEDNING

06.02.2015 kl. 18:51

IF Åsarna rf är en friidrottsförening med Kronoby kommun som hemort. Föreningen grundades år 1982 främst för att samla alla friidrottare inom kommunen och ge dem en egen representationsförening. 

Verksamheten riktar sig till barn och unga från 7 års ålder. Barn som är under skolåldern tränar friidrott i moderföreningarna IK Myran, Terjärv US och IK Kronan i respektive kommundel. Friidrottstärningar, eller Idrottsskolan, verkar sommartid i Nedervetil på den nyrenoverade idrottsplanen, vintertid främst i idrottshallen i Kronoby. 

Föreningen leds av en styrelse och verksamheten är indelad i fyra olika sektioner. Sektionerna är tävlingssektionen, träningssektionen, ekonomisektionen och knattesektionen. 

Finansieringen av verksamheten ordnas via medlemsavgifter, ansökningar om verksamhetsbidrag (av Kronoby kommun), arrangerande av Ärevarvet (via SUL), tävlings- och projektverksamhet samt sponsorbidrag. Verksamheten sker i sin helhet på ideell basis genom frivilligarbete av föreningens medlemmar. 

Föreningen tog del i SUL:s föreningsutvecklingsprojekt, Regional Tjuvstart mot Framtiden, under hösten 2011 och våren 2012 och i samband med projektet utarbetades en sk Verksamhetshandbok.

Syftet med Verksamhetshandboken är att klarlägga och förenhetliga föreningens verksamhetsmodeller samt att lyfta fram de mest centrala ansvarsområdena. Verksamhetshandboken ska kunna ge svar på hur, varför och var föreningen verkar åt alla medlemmar och andra intresserade. Den ska klargöra hur vi fungerar, vem som gör besluten och vilka befogenheter olika personer har. 

Med Verksamhetshandboken underlättar vi alla medlemmars arbete inom föreningen och gör det lättare för nya medlemmar att sätta sig in i arbetet. Verksamhetshandboken ska ge en klar bild av verksamheten och med hjälp av den kan vi i framtiden granska, utvärdera och utveckla våra verksamhetsmodeller. Vi vill också poängtera öppenheten och jämlikheten i vår verksamhet med denna Verksamhetshandbok. 

Verksamhetens grundidé 

IF Åsarnas grundidé är att erbjuda goda och mångsidiga möjligheter att utöva friidrott åt alla som är intresserade av det i Kronoby kommun, samt att trygga idrottarnas förutsättningar att utvecklas och nå framgångar inom grenen. 

Hobbyverksamhet erbjuds främst i form av löpskolor. 

Medlemmar 

IF Åsarnas verksamhet baserar sig på att medlemmarna aktivt deltar i dess verksamhet. Vissa personer bär ett större ansvar framförallt för ledningen, planeringen och koordineringen av verksamheten, men varenda medlems insats är viktig och värdefull. För att föreningen ska kunna växa och bli en allt starkare och framgångsrikare föreningen behöver den aktiva och entusiastiska medlemmar. Grundtanken är att alla som deltar i verksamheten också ska betala en medlemsavgift. Medlemsantalet har en stor betydelse när man t.ex. ansöker om bidrag. 

Medlemsavgiften i föreningen är låg, vilket vi hoppas sänker tröskeln för att betala den årliga medlemsavgiften. Ju fler medlemmar förening har bland föräldrarna i kommunen, desto fler barn och unga hittar vi bland friidrotten. Medlemsavgiften betalas en gång i året och fastställs på föreningens årsmöte i januari-februari månad.