Inloggning

FÖRENINGENS VISION, MISSION OCH STRATEGI

06.02.2015 kl. 19:12

Vision 

IF Åsarna ska vara den förening som kan samla idrottare från alla kommundelar i vår kommun. De olika grupperna (Äldre Juniorgruppen, Framtidsgruppen, Yngre Juniorgruppen och Knattegruppen) ska ges möjlighet att träna och njuta av idrotten enligt sina egna förutsättningar. De idrottare som vill satsa det lilla extra ska ges möjlighet till det och föreningens egna tränare ska kunna ordna meningsfulla och målinriktade träningar och träningsprogram åt dem. 

Föräldrarna är en enorm resurs och utan deras insats blir verksamheten väldigt snäv, därför bör föreningen satsa på att få föräldrarna med. 

Föreningens ’idrottsliga mål’ är att få flera av våra idrottare att delta i tävlingar och på det sätt bredda både den Äldre Juniorgruppen och Juniorgruppen. 

På tävlingssidan har föreningen som mål att ordna DT, OT, DM, OM och SFI tävlingar. 

Mission 

Verksamheten i IF Åsarna bygger på att alla som är aktiva inom föreningen bidrar med en arbetsinsats. Var och en kan på sitt sätt bidra till att föreningen är så tilltalande och mångsidig i sin verksamhet, att alla ska känna sig välkomna och intresserade att delta. Trots att IF Åsarna är en svenskspråkig förening är utbudet på verksamheten flerspråkigt. Föreningens främsta uppgift är att erbjuda mångsidiga möjligheter att utöva idrott i vår kommun. Under vintermånaderna koncentreras verksamheten till idrottshallen i Kronoby och under sommarmånaderna till idrottsplanen i Nedervetil. 

IF Åsarna är medlem i de nationella förbunden för friidrott. Samarabetet med det nationella förbundet SUL är aktivt, speciellt i samband med Regional Tjuvstart för Framtiden – projektet, som bl.a. resulterat i Verksamhetshandboken. På Finlandssvenskt håll samarbetar föreningen med FSI (Finlands Svensk Idrott) och SFI (Svenska Finlands Idrottsförbund) och framför allt med dess österbottniska distrikt ÖID Friidrott. IF Åsarna är också medlem i Idrottens Föreningsallians IFA. Inom ovan nämnda strävar IF Åsarna att: 

* aktivt delta i alla ÖID- och SFI-mästerskap 

* aktivt delta i SFI-serien 

* delta i de finlanssvenska förbundens årsmöten 

IF Åsarna har som mål att väcka intresset för friidrott hos så många barn och unga som möjligt. Därför kommer verksamheten nu att riktas främst till dem, men även vuxna idrottare och motionärer ska kunna ta del av vår verksamhet. 

Strategi 

För att föreningen ska nå de visioner den ställt upp, ska kunna uppfylla sin mission och lyfta fram de tyngdpunktsområden som valts under Regional Tjuvstart för Framtiden – projektet har följande strategi byggts upp: 

Knatteverksamheten 

Knatteverksamheten ska stärkas bl.a. genom följande: 

* målmedveten satsning på ledar- och tränarutbildning 

* väl strukturerade och mångsidiga träningar 

* mångsidig information om verksamheten till knattarna (bl.a. besök till kommunens skolor) 

* ökat samarbete med kommunens skolor (bl.a. Elovena Voimapäivä) 

* engagera föräldrarna i att ta del av verksamheten (föräldraträffar) 

* stärka vi-andan med gemensamma träningar, tävlingar och lägrar 

* förbättra och underlätta kommunikationen (ny hemsida, info-tillfällen, info-brev åt knattarna, månadsbrev åt föräldrarna per e-post, infotavla vid idrottsplanen, de olika sociala medierna) 

Ungdomsverksamheten 

Ungdomsverksamheten ska förbättras bl.a. genom följande: 

* ökad satsning på tränarutbildning 

* information om verksamheten till ungdomarna (bl.a. besök till kommunens högstadieskola och gymnasium) 

* ökat samarbete med de ovan nämnda skolorna (bl.a. våra tränare med vid stafettkarnevalsträningarna, träningarna inför skolmästerskap) 

* förstärka samarbetet med andra föreningar (bl.a. gemensamma träningar/lägrar) 

 

Elitsatsningen 

Elitidrottsverksamheten: 

* möjliggöra idrott på elitnivå i den egna föreningen 

* ekonomisk stöd och andra stödfunktioner 

Tävlingsarrangemang 

För att kunna genomföra både de egna föreningstävlingarna och större tävlingar behövs 

* en ordentlig satsning på funktionärs-, domar-, resultat-, tidtagnings-, starter- och grenledarskolning 

* en planering för kommande tävlingsarrangemang 

* ett utökat samarbete med grannföreningarna 

Rekrytering 

Föreningen är lika med de människor som arbetar för den. För att föreningen ska kunna nå sina mål som en aktiv och attraktiv aktör inom sitt verksamhetsområde är en av dess viktigaste uppgifter att rekrytera. 

Olika sätt med vilka man kan motivera nya föräldrar/medlemmar till föreningsarbetet är: 

* möjlighet för hela familjen att ha en gemensam hobby 

* att få känna gemenskap med en grupp likasinnade 

* att få förkovra sina sociala färdigheter 

* att förbättra sin kondition och sin hälsa 

* att tillsammans med andra få känna att man lyckas 

* att få vara med om framgång 

* att få ta del i större projekt (SFI-mästerskap, Områdesfinaler, FM-tävlingar för unga) 

Föreningsverksamheten ger också annat. Den utvecklar bl.a. 

* hur man hanterar olika grupper 

* hur man planerar och leder en verksamhet 

* hur man uttrycker sig och uppträder framför en mindre eller större publik 

När vi inom vår förening rekryterar bör vi komma ihåg följande principer. Människorna tar del när de: 

* får arbeta målinriktat och fritt 

* får använda sina starka sidor 

* lyckas och ser att deras arbete ger resultat 

* känner att deras arbete uppskattas och man är intresserad av det 

* får utvecklas och växa 

* får ansvar 

Rekryteringen bör vara systematiskt och pågående. Olika sätt på vilka vår förening kan rekrytera är: 

* att erbjuda möjlighet åt alla aktiva idrottare att delta i ledar- och tränarutbildning 

* att erbjuda möjlighet åt alla som avslutat sin friidrottskarriär att delta i ledar-, tränar- och funktionärsutbildning eller ovannämna uppgifter 

* att också inom den egna föreningen erbjuda utbildning åt intresserade 

* att erbjuda ett Ledarpaket (Bilaga 1) åt alla som föreningen utbildar 

* att personligen kontakta de föräldrar som har barn- och/eller unga med i vår verksamhet 

* att ordna info-tillfällen och utarbeta info-brev åt föräldrarna 

* att ge information om vår verksamhet vid olika evenemang (idrotts-, kultur- etc.) inom vår kommun 

* att göra tröskeln för att kontakta oss (t.ex. via hemsidan, per telefon) lägre 

En viktig del av föreningsarbetet är uppgiftsfördelningen. Rekryteringen underlättas ifall föreningen har en klar, tydlig och flexibel uppgiftsfördelning. Lämpliga uppgifter ska hittas åt alla intresserade.