Inloggning

LEDNING, ORGANISATION OCH UPPGIFTSBESKRIVNING

06.02.2015 kl. 19:25

Styrelsen 

Föreningen håller varje år i januari februari månad ett stadgeenligt årsmöte. På årsmötet väljs föreningens ordförande, styrelsemedlemmarna och sektionsmedlemmarna. Alla väljs för en två års period. Av styrelse- och sektionsmedlemmarna står hälften i tur att avgå varje år. Av ersättarna i styrelsen står bara en i tur att avgå varje år. 

De viktigaste ärendena under årsmötet är bl.a.: 

* presentation och godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse 

* presentation av verksamhetsgranskarnas verksamhetsgranskningsberättelse 

* fastställandet av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra ansvarsskyldiga 

* fastställande av verksamhetsplan och budget 

* val av styrelseordförande 

* val av styrelsemedlemmar och ersättare för dem som är i tur att avgå 

* val av medlemmar i tillsatta sektioner 

* val av två verksamhetsgranskare och motsvarande antal ersättare 

Ärenden som föreningens medlemmar önskar att ska tas upp till behandling av årsmötet bör meddelas styrelsen skriftligt senast 5 dagar före årsmötet. 

Föreningens styrelse har huvudansvaret av föreningens verksamhet. Till styrelsens arbete hör att övervaka sektionernas arbete, sköta medlemsärenden, ordna finansiering i samråd med ekonomisektionen, sköta administrativa ärenden och hand ha ekonomin. 

STYRELSEN

ordförande

5-10 medlemmar

3 ersättare

EKONOMISEKTIONEN

6-8 medlemmar

TRÄNINGSSEKTIONEN

6-8 medlemmar

KNATTESEKTIONEN

6-8 medlemmar

TÄVLINGSSEKTIONEN

6 -8 medlemmar

Styrelsen har särskilt i uppgift att: 

* verkställa föreningsmötets beslut 

* leda och utveckla föreningens verksamhet 

* utse nödvändiga sektioner och arbetsgrupper samt deras ordförande 

* ansvara för föreningens ekonomi 

* upprätthålla en medlemsförteckning 

* sammanställa föreningens verksamhetsberättelse och bokslut 

* göra upp en verksamhetsplan och budget för nästa verksamhetsår 

* utfärda kallelse till föreningens årsmöte 

* sköta föreningens informationsverksamhet 

* anta och utesluta medlemmar och besluta om disciplinära åtgärder gentemot medlemmar 

* övervaka att medlemmarna verkar i enlighet med föreningens stadgar och följer givna direktiv 

* utse och friställa avlönade föreningsfunktionärer samt avtala om deras förmåner 

* besluta om beviljande av föreningens förtjänsttecken och ge förslag om andra heders- och förtjänsttecken 

* vidta andra åtgärder till förmån för föreningens bästa 

* överlämna räkenskaperna åt verksamhetsgranskarna för granskning senast en månad före årsmötet 

* precisera styrelsemedlemmarnas, sektionsmedlemmarnas och andra funktionärers ansvarsområden och uppgiftsbeskrivningar och anteckna det i föreningens verksamhetshandbok 

* uppdatera verksamhetshandboken 

Styrelsens sammansättning, uppgiftsfördelning och uppgiftsbeskrivning 

Styrelsen består av ordförande samt minst 5 och högst 10 medlemmar som väljs för två verksamhetsår i taget. Sektionsordförandena hör till styrelsen. 

Styrelsen väljer inom sig en viceordförande, en sekreterare, en kassör, en informatör, en Ärevarvsansvarig och övriga nödvändiga funktionärer. 

Ordförande: 

* utfärdar kallelsen till årsmötet 

* utarbetar föredragningslistan och sammankallar styrelsemötena 

* fungerar som ordförande på styrelsemötena 

* tar hand om den interna informationen 

* utarbetar verksamhetsplanen och verksamhetsberättelsen 

* övervakar att besluten protokollförs och verkställs 

* utvecklar föreningen i samråd med andra styrelse- och sektionsmedlemmarna 

* ser till att sektionernas och funktionärernas arbete förlöper bra 

* representerar föreningen vid ÖID:s årsmöten 

* representerar föreningen vid olika tillställningar 

Viceordförande: 

* ifall ordföranden är förhindrad fungerar som ordförande på mötena 

* inskaffar pris till tävlingar och avslutningar 

* inskaffar tävlings- och träningskläder 

* sköter om transport- och övernattningsarrangemang 

Sekreterare: 

* för protokoll vid styrelsemötena 

* ansvarar för medlemsregistret 

* sköter om tävlingsansökningarna tillsammans med tävlingssektionen 

* sammanställer webb enkäten (vart tredje år) 

* koordinerar sektionernas arbete 

Kassör: 

* har hand om föreningens ekonomi 

* sammanställer föreningens bokslut 

* gör upp föreningens budget 

* gör upp rapporter över föreningens ekonomi 

* sköter betalningarna 

* överlämnar räkenskaperna åt verksamhetsgranskarna för granskning minst en månad före årsmötet 

Informatör: 

* sköter om föreningens informationsverksamhet 

* uppdaterar föreningens hemsida 

* uppdaterar föreningens facebook-sida 

* sköter informationen till den lokala pressen 

* sköter om informationen till skolorna 

Ärevarvsansvarig: 

* ansvarar för arrangerandet av Ärevarvet 

* sköter om kontakten till SUL, ÖID 

* sköter om skolnings-/informationstillfällen om Ärevarvet för de föreningsaktiva 

* sköter om distribueringen av Ärevarvet - material 

Urklippsboken: 

* sköter om urklippsboken 

Stadgar (se under IF Åsarna stadgar)

Föreningens nya stadgar togs i bruk år 2012.  

Verksamhetsplan (se under IF Åsarna Verksmahetsplan XXXX)

 

Verksamhetsberättelse (se under IF Åsarna Verksamhetsberättelse XXXX)

 

Sektionerna 

Sektionerna består av 6-8 medlemmar. Sektionerna väljer inom sig ordförande, viceordförande, sekreterare och andra nödvändiga funktionärer. Sektionernas ordförande sitter i föreningens styrelse. 

Sektionernas uppgiftsfördelning 

Ordförande: 

* ansvarar för sektionens verksamhet 

* sammankallar sektionen till möten 

* utarbetar sektionens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse 

* övervakar att besluten protokollförs och verkställs 

Viceordförande: 

* sköter om ordförandens uppgifter när han/hon är förhindrad 

Sekreterare: 

* skriver sektionens protokoll 

* ser till att protokollen dokumenteras 

Tävlingssektionens uppgiftsbeskrivning 

Sektionens främsta uppgift är att ha hand om huvudansvaret vid tävlingsarrangemang. 

Tävlingsansvarig: 

* har huvudansvaret vid arrangerandet av tävlingar 

* ansvarar för alla praktiska arrangemang under tävlingarna 

* ansvarar för vilka tävlingar som ska arrangeras/sökas och koordineringen av dem 

* ansvarar för anlitande och skolning av domare, grenledare och funktionärer 

* ansvarar för tävlingsorganisationen 

* ansvarar för resultatservice och kansliarbetet före, efter och under tävlingar 

* ansvarar för funktionärerna och deras arbete under tävlingar 

* fungerar som tävlingsledare eller skaffar en sådan 

* bygger upp tidtabellen för tävlingar 

* meddelar om officiella rekord 

* kontakten med ÖID gällande tävlingar 

Träningssektionens uppgiftsbeskrivning 

Sektionens främsta uppgift är att koordinera träningsverksamheten inom föreningen. Träningssektionen utser en ansvarig tränare för föreningen. 

Ansvarig tränare: 

* ansvarar och koordinerar träningsverksamheten för Äldre Juniorgruppen, Framtidsgruppen och Juniorgruppen 

* ansvarar för träningar och ordnar intern skolning 

* ordnar tränare och ledare för träningarna 

* ansvarar för idrottarnas lägerverksamhet 

* tar hand om föreningens representationsidrottare och deras avtal 

* tar hand om idrottarna i 16+ gruppen och juniorgruppen 

* väljer ut lagen till tävlingar 

* organiserar anmälningarna till FM-tävlingarna 

* organiserar anmälningarna till DM, SFIM, SFI-serien, Vattenfall cup och ÖID knattecup tillsammans med den knatteansvariga 

* kommer med förslag till styrelsen om vilka idrottare som ska belönas 

* informerar idrottarna 

Ekonomisektionens uppgiftsbeskrivning 

Sektionens främsta uppgift är att införskaffa medel för att underlätta verksamheten. 

Ekonomiansvarig: 

* ansvarar för insamlandet av medel för verksamheten 

* har hand om sponsoranskaffningen vid Ärevarvet 

Knattesektionens uppgiftsbeskrivning 

Sektionens främsta uppgift är att koordinera knatteverksamheten inom föreningen. 

Knatteansvarig: 

* ansvarar för träningsverksamheten för Knattegruppen 

* ordnar träningar, tränare och ledare 

* ansvarar för Idrottsskolan (i juni månad) 

* tar hand om föreningens knatteidrottare 

* ordnar egna Föreningstävlingar 

* ordnar Hippo-tävlingar